REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IWATCHES POD ADRESEM WWW.I-WATCHES.PL

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy IWatches prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest firma Maciej Chołuj Machonet, Nip: 6222829914, Regon: 385954267 Kołątajew 38, 63-410 Ostrów Wielkopolski. E-mail: kontakt@i-watches.pl
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • emailem na adres dostępny na stronie internetowej,
 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3. Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PAYU
 5. Dostępne formy płatności:
 • szybki przelew PAYU
 • płatność przelewem tradycyjnym
 • płatność kartą* Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

4. Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar firma Maciej Chołuj Machonet wysyła za pośrednictwem firm kurierskiej InPost.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji i wynosi 2 dni.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Klient jest zawsze zobowiązany sprawdzić zgodność zamawianego towaru w obecności kuriera lub osoby dostarczającej przesyłkę, gdy zamówienie się nie zgadza powinien niezwłocznie zgłosić pod nr. tel. 570725028 lub e-mailowo: kontakt@i-watches.pl

5. Reklamacje 

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Klient jest zawsze zobowiązany sprawdzić zgodność zamawianego towaru w obecności kuriera lub osoby dostarczającej przesyłkę. W momencie stwierdzenia niezgodności klient jest zobowiązany sporządzić protokół i przesłać kopię do Sklepu. Każda przesyłka jest ubezpieczona i firma transportowa odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe pod czas transportu.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Klient otrzymuje odpowiedź reklamacyjną e-mailowo na adres e-mailowy podany w formularzu zamówienia lub inny adres e-mailowy wyznaczony przez klienta.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep, gdy reklamacja jest nieuzasadniona Klient ponosi wszelkie koszty transportu.

6. Prawo do odstąpienia od umowy / zwroty

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternaście) dni od momentu dostarczenia produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient, aby otrzymał pełen zwrot z produktu nie może ściągnąć folii ochronnych zabezpieczających przed zarysowaniem ekranu czy bransolety, a także plomb. W przypadku gdy folie ochronne nie są przezroczyste lub uniemożliwiają  przymierzenie produktu, można takie folie ściągnąć, ale należy je nałożyć z powrotem na produkt. Ściągnięcie przezroczystych folii ściśle przylegających do urządzenia mających za zadanie ochronę wyświetlacza, bransolety nie jest konieczne do sprawdzenia cech i funkcjonalności urządzenia. W przypadku ich ściągnięcia sprzedawca ma prawo do obniżenia wartości towaru do wartości towaru używanego.
 3. Sprzedawca ma prawo do obniżenia wartości towaru, także w przypadku uszkodzenia oraz zarysowań dokonanych przez klienta.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 5. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. Odstąpienie od umowy prześlij e-mailowo na kontakt@i-watches.pl tytułując wiadomość e-maila „odstąpienie / zwrot + numer zamówienia” lub listem poleconym. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Formularz odstąpienia znajduje się na stronie głównej sklepu i-watches.pl pod linkiem Odstąpienie od umowy / Reklamacje.
 8. Kolejne 14 dni masz na odesłanie produktu liczone od momentu przyjęcia przez sklep odstąpienia.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • dostarczania prasy;
 • usług w zakresie gier hazardowych

7. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej IWatches (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu IWatches.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

10. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

 1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w §1 pkt. 2, które na zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.
 2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
 3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
 • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
 • stosuje środki zapewniające: a) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; b) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; c) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 • stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.
 1. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Usługodawcy.
 2. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
 3. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.
 4. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą
 5. Każdy Klient ma prawo:
 • dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 9 1. powyżej należy wysłać e-mail na adres: kontakt@i-watches.pl
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 9 2. powyżej należy wysłać e-mail na adres: kontakt@i-watches.pl wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody”, i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: Maciej Chołuj Machonet ul. Kołątajew 38; 63-410 Ostrów Wielkopolski, z dopiskiem DANE OSOBOWE.
 2. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Sklepach wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepów oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie ze Sklepów.
 4. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

11. Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepów i w tym celu:
 • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
 • stosuje środki zapewniające:
 1. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 2. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 3.  regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: kontakt@i-watches.pl